2017/07/26 - چهارشنبه 4 مرداد 1396
 
شاخه

اولین جلسه خانه های تسنیم محلات دوازدهگانه منطقه 22 برگزار شد
با حضور رئیس اداره توانمندسازی اداره کل بانوان شهرداری تهران؛
اولین جلسه خانه های تسنیم محلات دوازدهگانه منطقه 22 برگزار شد

1396/5/4 10:18:10