2017/04/23 - يكشنبه 3 ارديبهشت 1396
 
شاخه
کارنامه پیشرفت خدمات عمرانی شهرداری تهران در 4 سال گذشته
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گزارش داد
کارنامه پیشرفت خدمات عمرانی شهرداری تهران در 4 سال گذشته

1396/2/3 10:44:10
بررسی رویکردهای نوین اجتماعی در مطالعات شهری
توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی صورت پذیرفت؛
بررسی رویکردهای نوین اجتماعی در مطالعات شهری

1396/1/12 10:7:42
تکمیل بیش از 20 پروژه عمرانی در سال 1395
وعده مدیریت شهری محقق شد
تکمیل بیش از 20 پروژه عمرانی در سال 1395

1395/12/25 13:50:8
فاز اول پروژه برج طغرل به زودی آماده بهره برداری می شود
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق خبر داد
فاز اول پروژه برج طغرل به زودی آماده بهره برداری می شود

1395/12/25 8:50:3